De Eenheid in het Licht van de Vader

 

“Meester, wij hebben er een gezien die in Uw naam demonen verjaagt en wij hebben het hem verboden, want hij is niet een van ons”. Op deze vraag van de discipelen antwoordt Jezus: “Verbiedt het hem niet, want niemand kan in Mijn Naam een wonder verrichten en meteen daarna kwaad over Mij spreken; en zo is wie niet tegen ons is, met ons”. Dank Licht dat Is en Alles Voortbrengt, dat U ons dit “licht-punt” Schenkt dat zich vandaag in oneindige stralen verspreidt in de harten van hen die de Waarheid zoeken, in de tweede komst van Jezus in Geest en Waarheid. Een gedachte van licht vraagt zich af: “Wie is die ene die demonen verjaagt met het Woord Jezus, zonder Jezus en zijn discipelen in levende lijve gekend te hebben!” “Hemel en Aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden gaan niet voorbij”, zegt Jezus. In de woorden van Jezus, het Woord dat vlees geworden is, leven het verleden en de toekomst in eenheid van Geest samen in het Levende Heden, in de oneindige schepping. Deze ziel, die door de discipelen niet duidelijk omschreven wordt maar die in naam van Jezus demonen verjaagt zonder Jezus en zijn discipelen in levende lijve te hebben gekend, welnu, deze ene vertegenwoordigt het geheel van allen die samenwerken met de Waarheid in Christus, de tweede komst van Jezus in Geest en Waarheid. In de tweede komst van Jezus kennen zij die samenwerken met de Waarheid de Verlosser in de Geest, in het Woord, in de taal en in het kloppen van het Spirituele hart. De discipelen van de eerste komst van Jezus willen verhinderen dat deze ziel van licht handelt in de Naam van Jezus, nu hij Hem niet in levende lijve heeft gekend en hij niet lijfelijk deel heeft uitgemaakt van het geheel van de discipelen. Want zij zijn nog niet klaar voor de “nieuwe spirituele dimensie” van de tweede komst van Jezus, in Geest en Waarheid en zijn zich daarvan nog niet bewust. De Verlosser Jezus nodigt de discipelen uit om geen aanstoot te nemen aan het “nieuwe” dat naderbij komt in de persoon van die broeder die in naam van Jezus werkzaam is met het verdrijven van demonen, want de nieuwe dimensie, in de Geest en in Waarheid, was en is in Jezus en begon haar weg volgens het reddingsplan van de Vader Die Is en Alles Voortbrengt, dat van alle tijden is. “Wie niet met ons is is tegen ons”, zegt Jezus. Jezus Verlosser nodigt alle discipelen, allen die de Waarheid zoeken en Daarmee samenwerken, uit tot de Eenheid van Geest, in de microcosmos en macrocosmos. Vandaag, in het tijdperk van de geest, staan overal in de wereld en in de oneindige schepping kinderen van het Licht op: dat zijn zij die de Waarheid zoeken en Daarmee samenwerken. Bij de dageraad van de derde dag is, dankzij de Gave van het offer van de Energie die in Christus is, de steen weggehaald van de onwetendheid, van het zich niet bewust zijn en van de scheiding die eeuwigheid na eeuwigheid de Waarheid begraven en voor de harten verborgen hield; een offer dat geldt voor alle tijden, dankzij de Herrijzenis van Christus Jezus. Op dit ogenblik ontmoet ieder schepsel van de oneindige schepping dat oprecht het hart van de Waarheid zoekt, de Geest en het Licht van Waarheid. De ‘wind’ van Licht van de Heilige Geest blaast naar de vier hoeken van de aarde en van de oneindige schepping en brengt daar de Genade, waardoor de geesten en de zielen p.2 Traduzione di: “l´Unità nella Luce del Padre” ontwaken, zodat zij voorbereid kunnen worden op de grote oversteek van de schepping naar het Rijk dat Is en Alles Voortbrengt. Als Jezus aan de discipelen vraagt: “wie zeggen jullie dat ik ben!”, neemt Petrus het woord en zegt: “U bent de Christus van God, de Zoon van de Levende God”. Jezus antwoordt dan: “Petrus, jij bent de steen waarop ik Mijn Kerk zal bouwen”. De steen is de “Verkondiging van de Openbaring” in het heden, ontvangen door de adem van de Heilige Geest. Jezus bouwt Zijn Kerk, In Geest en Waarheid, op de Geest van de Openbaring. Een stem die opklinkt uit het zuivere gevoel vraagt: “En wat betekent de “Kerk” van Jezus?” De kerk is het geheel en de eenheid van alle harten die de Waarheid zoeken; zij hebben zich losgemaakt en zijn vrij van de banden met de tradities, de religies, de vooroordelen en de vooropgezette ideeën. Zij laten zich leiden door het Licht van de Heilige Geest, in het Licht van het Al, volgens het Reddingsplan van de Vader die Is en Alles Voortbrengt. Het Licht van de Heilige Geest is allerzuiverst Licht, dat geen enkel belang en geen enkele band heeft, dat vrij is van het persoonlijke; het geeft zich, in het Licht van de Vrijheid, aan de zuivere en oprechte harten. Het Werk van de Vader Die Is en Alles Voortbrengt ontkiemt, in Jezus, in de aarde en in de oneindige schepping: de tijd van de religies, van de tradities, de ceremonies, feesten en rituelen loopt op zijn einde, al deze folkloristische uitingen zijn als gevolg van de scheiding spiritueel verschraald, zij zijn dieven en rovers van oprechte zielen geworden. Het Licht van de Waarheid rijst op uit de stenen. En wat betekenen de stenen? De stenen zijn zielen die door de geest van de wereld zijn weggegooid nadat zij waren beroofd van hun spirituele energie; daardoor zijn zij stenen geworden en in steen gecondenseerd, zonder aanzien en zonder gezag; dergelijke zielen zijn “onbetekenend” voor de geest van de wereld. De Heilige Geest ontfermt zich, met behulp van de Genade, over de stenen die zijn weggegooid: want zij zijn arm van geest en zijn daarom vrij van obstakels en mentale vooroordelen, waardoor zij instrument en deelgenoot van de Waarheid kunnen worden. Vandaag nodigt de Geest van de Christus allen die de Waarheid zoeken en Daarmee samenwerken en alle kinderen van het licht die uitgezaaid zijn over de oneindige schepping, uit tot de Eenheid in het Werk van Verlossing dat zich over het hele universum Uitstrekt. “Weest een, zoals ook de Vader en Ik Een Zijn.” In de Kosmische Eenheid van allen die in de oneindige schepping zoekende zijn, leeft en werkt de energie van de Heilige Geest die tot verandering aanzet, waardoor de lijdensbeker die de oneindige schepping moet drinken omdat zij zich van het hart van het Begin, in God, heeft verwijderd, minder bitter wordt. De Heilige Geest nodigt hen die met Hem samenwerken, de engelenscharen en hen die de Waarheid zoeken, uit om “Een” te zijn, om in Christus, in eenwording met het Al, een enige drinkbeker te vormen. De ziel die “die ene” werd genoemd en die tweeduizend jaar geleden in de naam van Jezus demonen uitdreef voorspelde, met zijn werken in de geest van het Woord in Jezus en met zijn taal, de nieuwe dimensie in Geest en Waarheid van het Universele Werk van de Verlossing in Christus Vader, in Jezus. De zielen die zich met al wat in hen is inspannen in het zoeken naar de Waarheid, wijden op ieder moment van de dag en van de nacht al hun energie aan het in de Genade leven en verblijven; zij zijn bereid om dag na dag hun aardse leven te geven voor de wedergeboorte in het onsterfelijke Ware Leven, in de Geest van Waarheid. p.3 Traduzione di: “l´Unità nella Luce del Padre” Zij die in nieuw leven zijn geboren spannen zich dag na dag in om, met hulp van de Genade, vader, moeder, broers, zusters, man, vrouw en kinderen los te laten om zo, in Eenheid van Geest, de Waarheid in Christus Vader te kunnen kennen, liefhebben en te kunnen dienen. Deze in het Licht herboren zielen die van hun eigen leven afzien en die iedere ademtocht wijden aan het zoeken van het Ware Leven, worden medewerkers en instrumenten van de Waarheid, kinderen van het Licht; zij hebben het in zich om, met het Voorbeeld van verandering voor ogen dat Jezus de Verlosser heeft gebracht, van het bestaan in het rijk van de schepping over te gaan naar het Rijk Dat Is en Alles Voortbrengt. De schepselen die de Waarheid zoeken om Daar energie en macht aan te ontlenen en die niet willen werken aan een innerlijke verandering, worden zonder dat zij het merken voortdurend leeggeroofd door de geest van scheiding die behoort tot de duisternis; hun spirituele tempel blijft uitgedoofd en leeg, terwijl hun woorden zich in zelfbeklag verliezen. Deze schepselen zoeken de voordelen van de spirituele zoektocht, maar tegelijkertijd verspillen zij de energie van licht in denkbeeldige liefdes, in verliefdheden en in illusies die de geest van deze wereld hen voorspiegelt. Op een bepaald moment houdt Genade deze schepselen, die niet bereid zijn om in alles van het aardse leven af te zien, tegen: de geest van de duisternis neemt hen hun laatste spirituele energie van licht af en ontneemt hen dan ook hun ziel, waarna zij worden afgevoerd naar de graven, de nesten en de holen van de verdeeldheid. Zij die de Waarheid zoeken maar daarbij niet handelen volgens het Licht van Waarheid, waardoor zij niet hun leven omvormen in Leven van Licht, gebruiken de energie van het Ware Leven slechts om daarmee in de liefdes van deze schepping te kunnen blijven verkeren; zij laten heel geleidelijk hun spirituele zoektocht los en worden verslonden door de grote monsters van de machten der duisternis die azen op vlees en op bloed van de scheiding, in voortdurend ongeluk en in voortdurend sterven. De Verlosser Jezus roept op tot onophoudelijke waakzaamheid, dag en nacht, tot aan het einde, en tot het oprecht, eerlijk en zuiver van hart zijn bij het gaan van de weg van spirituele transformatie; want alleen wie alles geeft dat hij in zich heeft, ontvangt het “alles” van het Ware Leven in de Geest van Licht. De Heilige Geest nodigt hen die zich afwenden van het ware Brood van Leven dat in het zoeken naar de Waarheid Besloten ligt, uit om niet het Brood van Leven dat zij in eenheid met andere zielen van licht hebben gegeten te verachten, opdat het lijden dat zij over zich afroepen als gevolg van hun voortdurend de scheiding zoeken, niet hand over hand toeneemt. Jezus spreekt duidelijk: “Wee hij die de hand aan de ploeg van Licht heeft geslagen en zich daarna omkeert om spirituele energie te verspillen: het ware voor hem beter geweest als hij nooit in nieuw Leven geboren was”. De kinderen van de mensen, verblind door de geest van de duisternis, hebben zich een God geschapen naar hun eigen beeld en gelijkenis; zij hebben bovendien, in alle tijden, steeds verschillende Jezussen geschapen, afhankelijk van hun eigen belangen van dat moment, hun eigen “materiële dogma’s” en hun eigen lichamelijke en geestelijke behoeftes. De Geest van de Verlosser Jezus waarschuwt: “Er zullen zich valse profeten en valse christenen aandienen en zij zullen zeggen – zie hem hier, zie hem daar – volg hen niet, want het rijk van God is ìn jullie.” Een gedachte van licht vraagt zich af: “Wie zijn de valse profeten en valse christenen?” De valse profeten zeggen dat zij in dienst zijn van een hogere geest en boezemen angst in en vrees voor rampen, terwijl zij met straf dreigen voor alle schepselen die niet naar p.4. Traduzione di: “l´Unità nella Luce del Padre” hen luisteren; deze profeten plaatsen hun persoonlijk ik op de voorgrond, in plaats van de Geest van Licht van Waarheid die vrijmaakt. Omdat dat in hun eigen belang is, aanbidden en dienen de valse profeten een deel van het licht van de schepping; zij hebben de zielen in hun macht en zij zien en voelen niet het Licht dat afkomstig is van de Liefde Die Is en Alles Voortbrengt. De valse profeten roepen zich uit als verlossers en spreken over heil en vrede die van buiten komt; zij gaan echter niet de weg van het heilig kruis van de transformatie. Zij maken niet de grote oversteek van de schepping naar de Liefde Die Is en Alles Voortbrengt: zij kennen die weg niet en willen hem ook niet kennen. De valse christenen verbergen de Waarheid en handelen voor eigen materieel gewin; door zo te handelen treden noch zij noch hun volgelingen binnen in het Licht van de Waarheid. De valse christenen leggen een zware last op de schouders van de schepselen: om hen te onderwerpen houden zij hen in grote angst gevangen en kooien hen geestelijk. Jezus waarschuwt: “Valse profeten en valse christenen zullen opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen ten toon spreiden, opdat, zo mogelijk, ook de uitverkorenen verleid worden”. De Levende Christus heeft in Jezus al zijn Bloed dat Is en Alles Voortbrengt gegeven en blijft dat geven, voor de verlossing van de gehele schepping; hij denkt, spreekt en handelt in eenheid met de Vader: de Liefde Die Is en Alles Voortbrengt, de Geestelijke Oorsprong van iedere levende cel. Zij die waarlijk het Licht zoeken en Haar willen dienen, werken met al hun inzet en handelen in het heden, in dienst van de Geest van Licht, zonder eigen ik en zonder eigen belang. Het schepsel dat de deugden van de onzijdigheid, onpartijdigheid, het in het niets opgaan van het ik en het volledig los zijn van de wereld weet te bereiken, heeft de deur gevonden om binnen te gaan in de Heilige Geest die in hem Werkzaam wordt. Als zich de “wind” van de Heilige Geest openbaart weet het schepsel niet vanwaar deze komt en waarheen hij gaat en niemand kan hem weerstaan. De Heilige Geest houdt niets voor zichzelf en openbaart zich en geeft zich ten volle aan alle zielen die leven en handelen in de Geest van het Al. In voorbije tijden zagen enkele schepselen die geroepen waren door een innerlijke stem van Licht en die zich geheel ten dienste stelden van het Licht van de Verlosser Jezus, op delen van hun lichaam tekenen van de wonden van Jezus verschijnen. Vandaag, met de tweede komst van Jezus in Geest en Waarheid, zijn deze wonden en deze tekenen van het schenken van bloed aan het einde gekomen van hun taak. Vandaag is Het Woord opgestaan, in de Vader en in de Zoon; en het heeft de grote steen van de scheiding en van de angst verplaatst, waardoor Het zich zonder tussenkomst, in de Heilige Geest, kan openbaren in de schepselen van goede wil die, niet door eigen verdienste maar vanwege Genade en goddelijke barmhartigheid, instrument zijn van die zelfde Heilige Geest. Vandaag, aan het begin van de derde dag, wordt het Woord bevrijd, dankzij het nieuwe bewustzijn dat door Christus is gebracht naar allen die, waar zij ook zijn in de oneindige schepping, zoeken naar de Waarheid en Haar willen dienen; en het Woord verkondigt: ” Neemt, dit is Mijn Lichaam en dit is Mijn Bloed, neergedaald uit de hemel, geschonken als Brood van Leven en als geestelijk voedsel voor alle zielen die voor altijd de oer-honger en de oer-dorst van de schepping achter zich willen laten”. Vandaag openbaren zich in de geest en in de ziel van ieder schepsel dat bereid is van zijn eigen sterfelijk leven af te zien, de wonden en littekens, ook van de doornenkroon, op p.5. Traduzione di: “l´Unità nella Luce del Padre” het Lichaam van Jezus de Verlosser, opdat het schepsel, in Christus de Vader, kan binnentreden in het Onsterfelijke Ware Leven. Met de komst van de Verlosser Jezus in de schepping en met het geschenk van al Zijn allerkostbaarst Bloed dat Is en Alles Voortbrengt, worden de zielen die de weg van de Verlossing omarmen, blootgesteld aan spirituele vervolging door de krachten van de duisternis, in de vorm van een doornenkroon van tradities, van rituelen die zich herhalen, van obsessies en van geestelijke muren, opgeworpen door het vlees dat zich doet gelden. Deze geestelijke doornen hebben als taak, obstakels op te werpen voor de zielen die op weg zijn naar het licht van spirituele vrijheid en naar bevrijding van de illusie die hun geest en lichaam bezet en hen gevangen houdt in de zonde, in het zich niet bewust zijn en in de onwetendheid. “Aan zijn onwetendheid gaat mijn volk ten onder” zegt Jezus. Vandaag vlechten de krachten van de duisternis een nieuwe doornenkroon om de spirituele groei van de mensheid te blokkeren: de doornenkroon van het “ik geloof niet” en van het “geloven” dat alles wat zich voordoet bij toeval geschiedt. Op die manier gaan de schepselen over op een nieuwe religie: de religie van het “niet geloven” en van het “toeval”. Al lange tijd hebben de schepselen het ware kontakt met God verloren, zij stellen dat God dood is en denken dat alles zich bij toeval voltrekt. Bij toeval heeft zich de schepping gevormd, bij toeval zijn de zon, de sterren en de planeten ontstaan, bij toeval zijn de mens en alle andere schepselen, de planten, de bloemen, de dieren, de bergen en de stenen, op de aarde gekomen. Geboorte, lijden, ongeluk en dood komen bij toeval: waarom dit alles gebeurt blijft een mysterie. Deze gedachte, dat alles geschiedt volgens toevallige gebeurtenissen en rampen en dat God niet meer bestaat, maakt deel uit van een geheel eigen religie die zich als een soort vergif verspreidt en de gehele schepping, mens geworden of niet, in slaap sust. In dit tijdperk van bedrieglijke en alles doordringende technologie hebben de schepselen vergeten dat zij in de kern afkomstig zijn van de Geest en dat zij bovenal geestelijke wezens zijn, wier bestemming het is, weer geest te worden. Zij denken dat alles in deze gematerialiseerde wereld materie is, dat in het bestaan alleen de materie telt, dat na dit aardse leven het grote, beangstigende, niets komt en dat alles eindigt met de dood. De religie van het toeval en van de ontkenning van het bestaan van God en van de Geest bergt een groot gevaar in zich voor de, al dan niet mens geworden, zielen. Het op deze manier leven getuigt niet van respekt voor het Goddelijke, voor de Geest, voor zich zelf en voor de naaste. Alles is mogelijk, alles is maakbaar, er zijn geen morele regels meer, er zijn geen begrenzingen meer voor het eigen gedrag en voor de op de naaste uitgeoefende experimenten; er zijn geen regels meer voor het sexueel gedrag: de grote honger en de grote dorst van het derde millennium. Het bezit en de schijn vormen de basis van alles, want de misleidende geest van deze wereld staat alleen titels en gezag toe bij materieel bezit en bij uiterlijke schijn. Bovendien vervolgen zij die niet in God en in de Geest geloven en in de duisternis leven, met alle middelen en overtuigd daarmee het goede te doen voor hun religie, de zielen die naar het licht van de Heilige Geest in de Waarheid zoeken, daarnaar leven en daaraan meewerken. Zij die geloven in het eeuwige Geestelijke leven en in de Geest van de verandering in Engelen van Licht, worden buiten de maatschappij geplaatst, zij lopen vast in hun werk en worden niet gerespecteerd, want zij gaan niet mee met de misleidende geest van deze wereld die in zich zelf verdeeld en afgescheiden is; daarom worden zij afgezonderd, weggezet en overbodig gemaakt. Ziedaar de nieuwe doornenkroon die de krachten van de duisternis vandaag de dag vlechten voor de oneindige schepping. p.6. Traduzione di: “l´Unità nella Luce del Padre” De Heilige Geest, ondersteund door de Genade, nodigt de schepselen uit om te ontwaken, opdat de geest van de duisternis tot inkeer komt en niet langer de zielen met dit nieuwe misleidende vergif verdwaast, verdooft en in slaap brengt. De geest van het Licht geeft aan het schepsel dat in genade van God leeft en daarbij volhardt, twee taken die het moet vervullen: de individuele taak en de taak van het Al. De twee taken van Licht wandelen samen en zijn met elkaar in gesprek in eenheid van geest; zij helpen en ondersteunen elkaar voortdurend, in een nieuwe, wederkerige liefde van licht. Jezus zegt: “mijn voedsel is om de Wil te doen van Hem die mij gestuurd heeft en om het Werk ten einde te brengen.” De individuele taak houdt in dat alle cellen van het lichaam, van de Ziel en van de Geest worden omgevormd in Engelen van Licht, om binnen te gaan in het lichaam van spirituele omvorming: het nieuwe lichaam Jezus Licht. De taak van het Al is als een zaadje, als een graankorrel die door de Geest van Waarheid aan het schepsel gegeven wordt; die taak, die bestaat in het levend houden en doen ontkiemen in de aarde van het levende geloof, staat ten dienste van het oneindige lichaam van de Vader die het Al Omspant. De taak van het Al, in Jezus Waarheid, past zich aan aan de tijden waarin de schepselen leven, aan de plaats waar zij zich bevinden, aan het moment, aan de behoeften en aan de spirituele noden van de zielen. Een ieder heeft een taak in de spirituele wijngaard van de Waarheid. Iedere taak is uniek en oorspronkelijk en vindt steun in het geheel van de andere spirituele taken. Iedere taak die vruchten van licht draagt is spirituele weldaad voor het lichaam van licht dat het Al Is. De Geest van Jezus zegt het duidelijk: “Wie binnen wil gaan in het oneindige licht van het Al en Daarvan deelgenoot wil zijn, make zich klein en stelle zich ten dienste van de geest van de Waarheid”. Hoe meer de taak zich verheft naar het Licht van Leven, des te meer helpen en ondersteunen hem daarbij alle kleine taken, op weg naar een enig en ondeelbaar eindresultaat. Aan allen die werken aan de taak van licht gebeurt als waren zij een lamp die in de duisternis brandt: een menigte van duistere krachten valt de lamp aan en probeert hem te doven, om de gang naar het Ware Licht dat in de duisternis is gekomen te belemmeren. Wanneer een ziel zich volledig ten dienste stelt van het Licht van het Al, wordt hij dag en nacht, zonder respijt, aangevallen door de machten van de duisternis. Hoe meer de taak gave en licht wordt voor het al, des te meer heeft hij de ondersteuning nodig van de andere taken en van de energie van het al, die in eeuwige beweging zijn. Hij moet klein worden, transparant, onzichtbaar, om door de doornenkroon heen te kunnen gaan die de machten van de duisternis hem bereiden omdat zij willen voorkomen dat het Licht van Waarheid zich openbaart aan de oneindige schepping. De taak van het Al is nauw verbonden met de taak van het individu; hoe meer een schepsel zich omvormt en zich laat vormen door het Licht van Leven, des te meer vruchten van Licht draagt de taak van het Al, ten goede van dat Doel, ten goede van de andere taken van licht en ten goede van de oneindige schepping. Wanneer de taak van het Al een kosmische gave wordt treedt het schepsel binnen in de uitbanning van het persoonlijke ik en wordt daarmee klein, zodat het kan binnentreden in de grote en oneindige identiteit van het lichaam van licht van de Vader Die het Al Is. p.7. Traduzione di: “l´Unità nella Luce del Padre” Jezus zegt: “ Alles wat van de Vader is is van mij en alles wat van mij is geef ik aan jullie”. Het begrip “mijn” moet verdwijnen en opgaan in de “gave van Liefde van het Al”. De Eenheid van Geest van allen die spiritueel op zoek zijn en daarin willen samenwerken doet, in het licht van Waarheid, een grote energie van Licht ontstaan die gelijk is aan een “zuil van vuur” die van de aarde naar de hemel reikt en allen die ermee in aanraking komen verheft. Dank Geest van het Al die onafgebroken alle wezens van de oneindige schepping, wedergeboren en niet wedergeboren, die de Waarheid zoeken en die voor altijd het rijk van de voortdurende scheidingen en de voortdurende dood willen verlaten, uitnodigt en oproept tot de Eenheid in Christus de Vader. Vandaag wordt de steen die, in Jezus, de kern is en die door de bouwers van de geest van de wereld was weggegooid, gevormd door alle wezens van goede wil van de oneindige schepping, wedergeboren en niet wedergeboren, die de Waarheid niet zoeken in de religies, de tradities en de feesten, maar in de nieuwe dimensie in Geest en Waarheid en in de nieuwe Geest van openbaring van Waarheid van de Heilige Geest. De Openbaring is nieuw licht dat afkomstig is van de Heilige Geest en dat rust op drie dragende zuilen van Licht van het ware leven dat het wezen doet veranderen; zij zijn: De onpartijdigheid, de onzijdigheid en de opheffing van het persoonlijke ik, ofwel het niet meer betrokken zijn bij de geest van schijn van de bouwers van de wereld. De “stenen” zijn schepselen die voor deze wereld van schijn arm zijn van geest: zij hebben geen titels en geen gezag en worden instrumenten van de nieuwe Gids van Licht: de Heilige Geest. De openbaring van de nieuwe Leidende Geest van Licht en verandering, de Heilige Geest, geschonken door Jezus na zijn hemelvaart terug in de schoot van de Vader, is nieuw Licht voor de oneindige schepping en voor alle schepselen van welke oorsprong en afkomst ook, voor deze tijd en voor elke tijd. Vandaag, aan het begin van het derde millennium,worden zij die spiritueel op zoek zijn en in de nieuwe Geest van Licht van de Openbaring de Waarheid zoeken, door het Licht en de Liefde van het Al geroepen om spirituele veranderingsprocessen door te gaan, te weten: binnen te gaan in de geest van onderzoek en van spiritueel opnieuw geboren worden, vrij van de geest der tradities en religies en bevrijd van de belangen en machten van deze wereld; binnen te gaan in de geest van de openbaring van de steen die symbool is voor alle armen van geest, die geen titels en gezag hebben maar instrumenten zijn geworden van de Heilige Geest; binnen te gaan in de Eenheid van Geest in de steen van het levende geloof in Jezus, om èen Lichaam van Christus te vormen, in de Liefde en de Eenwording van het Al. God die een en drievuldig is, werkt onophoudelijk en zendt zijn Engelen opdat zij in dit uur deelgenoot zijn van de tweede komst van Jezus, in Geest en Waarheid. Hij verzamelt vanuit alle hoeken van de oneindige schepping, in èen Lichaam van Licht, allen die de Waarheid zoeken en aan Haar willen meewerken en alle engelenscharen van Licht. De zielen van Licht die, om voor altijd de verdeeldheid, de scheiding en de slavernij achter zich te laten, de Waarheid zoeken in de nieuwe gedaante van Licht van de Geest van de openbaring, belichaamd in de Heilige Geest, worden geroepen tot de Eenheid van Geest en tot de broederschap, om kinderen te worden van de enige Vader, van het Al dat Liefde is. p.8. Traduzione di: “l´Unità nella Luce del Padre” “Velen zijn de geroepenen maar weinig de uitverkorenen”. De uitverkorenen zijn zij die zich als eenling richten naar het licht van de verandering, nadat zij de banden hebben losgemaakt waarmee zij vastgebonden waren aan de paal van de valsheid en de vleierijen van de wereld, om binnen te kunnen treden in de Geest van het Al en van de Eenheid, samen met hen die werken voor het Licht van de Waarheid. Die ene die in naam van Jezus de demonen verjaagt en die de Verlosser Jezus in de Geest gekend heeft in Diens drie jaren van openbaar leven, vertegenwoordigt het geheel van hen die werken voor het Licht van de tweede komst van Jezus, in Geest en Waarheid. De Verlosser Jezus is veroordeeld en ter dood gebracht door de rechters en door de priesters van de tempel, niet vanwege zijn eerste komst als mens maar vanwege zijn tweede komst in Geest en Waarheid. Op de vraag van de hogepriester: “ Zweer bij de levende God dat je de Christus bent, de Zoon van God”, antwoordt Jezus: “Jij zegt het; voorwaar ik zeg jullie dat je vanaf nu de Zoon van de Mens zult zien komen op de wolken van de hemel, gezeten ter rechterzijde van de Almachtige”. Vandaag werpen de machten van de duisternis talloze doornenkronen en spirituele vervolgingen in de strijd, maar zij slagen er ondanks dat niet meer in om de “wind van het Begin” die de Heilige Geest over de vier uithoeken van de oneindige schepping blaast, te stuiten. De Alomaanwezige Geest van de Bevrijder Jezus geeft zich in volle omvang aan hen die hun leven geven voor het Werk van universele Redding, in Christus de Vader. Aan hen die hun hele leven in dienst stellen van het kennen, liefhebben en dienen van de Waarheid, geeft de Heilige Geest het Licht van Jezus de Zoon en het Licht van de Vader die Is en Alles Voortbrengt. Het Licht van de Zoon is de energie van de graankorrel; het Licht van de Vader is de energie van alle oneindige graankorrels tezamen die de schepping brengt naar het Licht dat Is en Alles Voortbrengt. Met de volgende woorden nodigt de Heilige Geest, in Jezus, allen die werken voor de Waarheid van de oneindige schepping, uit tot de spirituele eenwording: “Weest een zoals de Vader en Ik Een zijn; in u zij afgunst noch jaloezie of verdeeldheid. Weest broeders en hebt elkaar lief, zoals Ik jullie heb liefgehad; hieraan zullen de kinderen van de schepping jullie herkennen als aangenomen kinderen van de Christus”. Een ieder hervinde zijn eigen innerlijke punt van licht en late het innerlijk ontkiemen in Jezus. Wanneer een ziel vervuld is van een kleine straal van het Licht en van de Liefde van Jezus, voelt zij zich compleet en in zich zelf gesterkt, want in zich zelf heeft zij Alles. De taken van Licht van hen die werken voor de Waarheid van de oneindige schepping en Haar zoeken, vormen tezamen het oneindige Lichaam van de Christus die het Al Is en dat ononderbroken werkt in het Licht van de verandering, in de eeuwige beweging van de Heilige Geest. De Heilige Geest verkondigt dat in de schepping de openbaring van nieuwe vergezichten en nieuwe spirituele horizons van Licht al begonnen is; Jezus nodigt uit tot een groter Geloof en om niet terug te deinzen voor het “nieuwe” dat naderbij komt, maar zich voor te bereiden op het deelgenoot worden aan het project van de Geest van Waarheid, waarin geen obstakels en geestelijke barrières bestaan. Aan diegenen die aan de vorm hechten en Hem er van beschuldigen niet de tradities en gewoontes in acht te nemen, antwoordt Jezus: “ Niet wat binnenkomt vervuilt de ziel, maar wat uitgaat”. p.9. Traduzione di: “l´Unità nella Luce del Padre” Dank Licht van de Heilige Geest, help ons om ons allen broeders te voelen met een enige stem en met een enig hart in Jezus, in eenwording met de Geest van de Vader die het Al Is. Dank Gids van Licht van de Heilige Geest die zuivert, heiligt en éen maakt; licht ons bij, opdat wij de oneindige spirituele Hartslag van Jezus kunnen bespeuren en aanvoelen. Dank Geest van Licht dat Is en Alles Voortbrengt, help hen die de Waarheid zoeken en voor Haar werken om in eenvoud Een te worden in het Licht en in de Liefde van het Al. Dank Vader, dank Zoon en dank Heilige Geest, aanwezig in de zucht van de wind van het Begin, die spreekt tot alle harten van goede wil die in nieuw leven zijn herboren. “Meester, wij hebben er een gezien die in Uw naam de demonen verjaagt en wij hebben het hem verboden, want hij is niet een van ons.”

Italiano English Français Português Español Deutsch Nederlands Româna Srpska