Gebed van Liefde


“Openbaring”

Gebed van Liefde voor de Doop van Licht

en de Eenwording der harten

 

Wij danken U Jezus, Licht van de Waarheid, van de Vrijheid en van de Barmhartigheid.

Moge een straal van Uw Liefde de harten verlichten van hen die zijn heengegaan, van hen voor wie dat nabij is, van hen die vervolgd worden, bedroefd zijn, ziek zijn, arm, beroofd en uitgestoten.

Samen, hart aan hart en verenigd met Jezus die in ons leeft, bieden wij het grote gebed van het lijden aan, voor de Verlossing van onze zielen en van alles wat door onze hand is ontstaan.

Met het hart schenken wij een gedachte van liefde en van mededogen aan onze broeders de dieren die, zonder enige genade, onderworpen zijn aan leed en marteling.

Het Licht van de Engel der Schepping verlicht onze tijd en de tijd aller tijden en verkondigt aan God en aan de Mens Zijn Wil om terug te keren naar de omarming van de eeuwige Liefde, de Christus. Ons allen roept Hij op om Hem te volgen naar het Rijk van de Verlossing en verder, tot aan het Rijk van de Volmaaktheid.

De Engel der Schepping, Zoon van Christus, in den Beginne schiep God; de Geest van God openbaarde het Woord. Het Woord, Spirituele Energie, schiep het licht, de engelen, de hemel, het minerale, het planten- en het dierenrijk en ook de Mens, naar beeld en gelijkenis van God.

God, Ondeelbare Alomtegenwoordige Gave, ontving de taak om met de Liefde de Hemelse Rijken te leiden; de Mens ontving de taak om met Liefde het minerale, het planten- en het dierenrijk te leiden.

Toen geschiedde het dat een deel van de energie zich losmaakte van de eigen taak en van het Woord; dat deel hield op om God en Mens te zijn.

In den Beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

In alle scheppingshandelingen, volmaakt of onvolmaakt, leeft de impuls van de scheiding, die dwaling werd.

De energie die zich afkeerde van het Woord-God, gaf aanzet tot andere ontsporingen en scheppingen en deed andere goden ontstaan, die alle werden bepaald door de geest van de verdeeldheid. Ook een deel van de energie van Adam scheidde zich af en vormde Eva; deze energiëen richten, doordat zij steeds opnieuw de scheiding zoeken, voortdurend conflicten, ziektes, oorlogen, aardbevingen en verwoestende verstoringen aan.

Vervuld van berouw over zijn scheppingservaring, eerste oorzaak van de onvolmaaktheid, vroeg de Schepper hulp aan zijn Vader, de Christus, om een halt toe te roepen aan het scheppingsproces van de afgescheiden energie, die voortging te scheppen, in een neerwaartse spiraal, zich steeds verder verwijderend van de Volmaaktheid, van de Genade van het Al en van het Licht van de Alomtegenwoordigheid.

In het Hart van de Engel der Schepping groeide steeds meer het berouw over zijn eerste daad van scheiding en daarom richtte Hij zich in gebed tot zijn Vader, de Christus: “Ik dank U, Vader, red ons, maak ons weer een met U en geef dat ook wij alles weer tot de eenheid kunnen brengen. Ik besef dat mijn scheppingsdaad de oorzaak is geweest van al wat nu gaande is en mijn hart is, vanwege het grote leed, nu met de hele schepping versteend”.

Vanuit zijn eigen Vonk Die Is en Alles Voortbrengt ontving de Engel het antwoord: “Ook jij was Een met Mij. Ik ben altijd aanwezig geweest in jou, in de Vonk Die Is en Alles Voortbrengt, Maria”.

In het aanschijn van dit Licht openbaarde de Liefde de warmte van hoop die werd tot Vergeving.

Toen besloot de Engel om, met de hulp van Maria, terug te keren naar zijn Vader. Daartoe vroeg Hij aan God, aan het Woord, aan de Geesten die ons leiden en aan alle schepselen van goede wil, om zich er samen over te bezinnen hoe dit voornemen aan heel de schepping zou kunnen worden verkondigd.

Een deel van de schepselen ontving zijn verkondiging met vreugde en bleef stil, vastend en in berouw, een ander deel verzette zich.

Een straal van Licht werd tot Bloed Dat Is en Alles Voortbrengt, kwam in het Hart van de Engel en spoorde hem aan: “Mijn Zoon, luister naar Mij, laat ons samen de weg bereiden opdat Ik mij kan openbaren in jou en in alle schepselen die mij willen ontvangen, om hen de Weg te wijzen naar hun Verlossing, de Waarheid die hen zal kunnen doen terugkeren in de Eenheid en om hen Het Leven Dat Is en Alles Voortbrengt te schenken opdat de Schepping tot Waarlijk Leven worde.

Verkondig aan het meisje Maria, Zuiverste Ziel, bereid om Bron van Genade te zijn, dat zij in haar Zuivere Hart druppels draagt van Het Bloed Dat Is en Alles Voortbrengt, bestemd voor alle schepselen van goede wil.

Vanaf het kruis verkondigde Jezus met het Woord aan Maria haar nieuwe taak van Moeder en Gids van Johannes, de eerste zoon die naar het Begin is teruggekeerd.

Verenigd met Maria openbaart de Engel der Schepping dit Wonder van Liefde aan de energie die van de scheiding slaaf geworden is, aan al het voorgeslacht dat daarop is gevolgd, aan allen die geboren zijn en de Waarheid zoeken, aan allen die overleden zijn en de Waarheid blijven zoeken en aan allen die geloven en leven in Genade.

De Engel roept allen op om te geloven in het Licht van Christus dat de Gave der gaven schenkt: de Doop van de Liefde die ons, verenigd met Maria en Johannes, terugbrengt naar het Begin.

Het Licht van de Waarheid onthult aan de Schepping de betekenis van de drie kruisen:

Jezus, gekruisigd aan het kruis in het midden, vertegenwoordigt de Christus-Vader Die Is en Alles Voortbrengt, Hij is het Licht dat in de duisternis gekomen is, Gegeven als Voorbeeld voor zijn Zoon, de Engel der Schepping, en voor alle kinderen en kindskinderen. Ieder kind dat de impuls van de scheiding volgt, of het nu uit het rijk van de Engelen voortkomt of uit het minerale, het planten- of het dierenrijk, ondergaat dezelfde gevolgen en verdicht zich in ongenade.

Nu is het moment gekomen dat wij, samen met het Grote Gebed dat ons lijden is, verenigd met het Kosmische lijden in Jezus, de scheiding kunnen omvormen tot Eenheid van Liefde.

Jezus zei: “Vader maak dat allen Een zijn, zoals ook Wij Een zijn”.

Het rechter kruis vertegenwoordigt dat deel van de schepping dat, nu en toen, vraagt: “Heer, breng ons naar Uw Rijk”.

Aan de kinderen die afgescheiden zijn en terug willen keren in het Ene en Drievoudige Leven van God antwoordt de Liefde:

“Vandaag nog zullen jullie met mij zijn in het Paradijs van de Vergeving op de weg van de Verlossing”.

Het linker kruis vertegenwoordigt het rijk van de scheiding dat zich verzet tegen het Licht van Christus en Hem weigert. Ondanks die weigering schenkt de Liefde steeds opnieuw haar Gave en roept op tot het berouw dat de weg opent naar de terugkeer in het Rijk van de Verlossing.

De volharding die in de Eenheid van Liefde werkzaam is, is een kracht die opnieuw geboren doet worden, waardoor de Waarheid gekend en geleefd kan worden in de Gave van de Liefde.

Het Licht van Maria roept haar kinderen op: “Geloof in Christus Vader, geloof niet in de scheiding. Heb vertrouwen in de Waarheid: de ziektes, de fouten en de angsten hebben geen leven in zich. Geloof in de Gave van de Liefde, de Liefde vermag alles: de Liefde heeft de wereld overwonnen”.

Ieder schepsel is verdeeld in twee delen: Goed en kwaad; iedere daad verrijkt het ene deel en verarmt het andere. Het schepsel zal verlost zijn wanneer hij, met de hulp van Jezus, de Eenheid zal hebben bereikt.

De kinderen van Maria zijn zij die hun hart openstellen voor de Doop van de Liefde en voor de Genade om terug te kunnen keren in de Gave van het Ware Leven.

Gezegend hij die volhardt in zijn streven om het goede voorbeeld te willen zijn en geen aanstoot te geven.

Voor hen die de uitnodiging om opnieuw geboren te worden in de Gave van de Genade niet aanvaarden, zal zich op het juiste moment een nieuwe mogelijkheid voordoen en dan zullen zij zo kunnen bidden: “Onze Vader die in de Hemelen zijt, help ons de Gave van de Verlossing te ontvangen; help ons om binnen te gaan in het Paradijs van de vergeving en om, met nederigheid, opnieuw geboren te worden in de Gave van de Liefde”.

Door het grote lijden zullen allen worden omgevormd tot Engelen van Licht.

Een straal van Licht van de Liefde geeft zich aan alle weerloze en verlaten schepselen en spoort hen aan: Vat moed, maak je gedachten vrij van alle geschapen banden, zoek het Licht van de Liefde en volg het Woord van God dat Gave van Liefde is”.

Verenigd met de Engel der Schepping, samen met alle Godheden, met God, met de Mens, met de wedergeboren en de niet wedergeboren schepselen, met alle cellen en daden uit heden en verleden die in het eigen hart de Gave van de Liefde aanvaarden, danken wij Jezus, de Heilige Geest en de Zuivere Vonk van de Vader der Schepping, voor de Genade opnieuw geboren te kunnen worden in het Bloed Dat Is en Alles Voortbrengt In Christus.

Dank Vader, Zoon en Heilige Geest

Dank Zuiver Woord

Dank Maria
WIL JE MEER INFORMATIE OF DEELNEMEN AAN EEN BIJEENKOMST?